Algemene voorwaarden CAMPRO

1. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.

2. Prijsoffertes worden louter ter informatie opgegeven, en gelden geenszins als aanbod. Zij zijn vrijblijvend, zonder verbintenis. De geldigheidsduur ervan is beperkt tot de opgegeven datum.

Een bestelling van goederen wordt slechts definitief na schriftelijke bevestiging van de bestelling door CAMPRO. CAMPRO behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren, bijvoorbeeld in geval van overmacht of bij uitputting van een voorraad.

Iedere opgegeven leveringstermijn, zelfs indien deze specifiek is vermeld, is een benadering en wordt verstrekt als vorm van inlichting. Overschrijding ervan kan hoe dan ook geen aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van het contract. De overschrijding geeft evenmin aanleiding tot enige schadevergoeding. Geenszins kan de klant zich beroepen op een vertraging in de levering of plaatsing om een bestelling te annuleren.

Indien de goederen niet in één fase kunnen worden geleverd zullen eventuele bijkomende kosten doorgerekend worden aan de klant.

3. De klant dient de gekochte goederen onmiddellijk bij ontvangst na te kijken. De klant dient na te gaan of de geleverde artikelen overeenstemmen met wat is overeengekomen.

Betwistingen over gebrekkig of niet conforme goederen, dan wel over levering of facturatie dienen te geschieden binnen de 5 dagen na levering en/of facturatie en dit bij aangetekende zending. CAMPRO is hoe dan ook niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken/niet-conforme levering kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden. Na 5 dagen na de levering worden de goederen als aanvaard, conform de bestelling en zonder defecten beschouwd. De aansprakelijkheid van CAMPRO is beperkt tot de vervanging, reparatie of terugbetaling van de goederen, naar goeddunken van CAMPRO.

4. De goederen worden steeds afgeleverd op opgegeven adres van de klant, doch worden verondersteld te zijn ontvangen in de magazijnen van CAMPRO.

Daarnaast staat de klant vanaf de levering op het opgegeven adres verder in voor schade aan en vervreemding van de goederen.

5. Alle geleverde materialen blijven echter, ondanks het gestelde onder 4, eigendom van CAMPRO tot op het ogenblik van de integrale betaling, inclusief eventuele openstaande intresten of kosten. CAMPRO kan bij niet – betaling op kosten en risico van de klant op elk ogenblik de goederen terug komen laten ophalen.

In dit verband vormt de levering van een instrument waaruit een betalingsverplichting voortvloeit, zoals een kredietbrief of bankgarantie of een ander instrument, geen betaling in de betekenis van onderhavige clausule. De originele claim van CAMPRO op de klant blijft bestaan, samen met alle

rechten en zekerheden die ermee verband houden, onder andere het eigendomsvoorbehoud, tot voornoemd instrument daadwerkelijk werd betaald.

Door met CAMPRO een overeenkomst aan te gaan, moet de koper zijn klanten of schuldeisers inlichten over het bestaan van deze clausule van eigendomsvoorbehoud en alle nodige maatregelen treffen opdat deze clausule beantwoordt aan eventuele toepasselijke wetten en voorschriften.

Vanaf de effectieve leveringsdatum van de goederen tot de overdracht van eigendom van de goederen aan de klant, zoals beschreven in deze clausule van eigendomsvoorbehoud, moet de klant er op eigen kosten voor zorgen dat ze veilig bewaard worden en draagt hij alle risico’s en aansprakelijkheden in alle gevallen. Bijgevolg verbindt de klant zich er toe om de goederen, zolang de prijs en bijhorende bedragen niet volledig betaald zijn, niet te veranderen of van de hand te doen door ze in onderpand te geven of andere gelijkaardige rechten of garanties over de goederen toe te staan. De klant verbindt zich er integendeel toe om er constant voor te zorgen dat de goederen duidelijk identificeerbaar zijn als eigendom van CAMPRO en dienovereenkomstig een verzekering aan te gaan om eventuele risico’s te dekken (ook in geval van overmacht) die zich kunnen voordoen met betrekking tot de goederen, tot de volledige prijs ervoor betaald werd.

In geval van een tekortkoming in het tijdig betalen van één factuur kunnen alle goederen die in het bezit van de klant zijn en waarvan de prijs nog niet volledig werd betaald, door CAMPRO in beslag worden genomen voor rekening en op risico van de klant en overeenkomstig de toepasselijke wet over worden beschikt. Revindicatie door CAMPRO zal zich ook uitstrekken tot goederen onroerend door bestemming of incorporatie. Goederen die de klant nog steeds in zijn bezit heeft, zullen geacht worden deze te zijn waarvoor de betaling nog open staat. Eventuele doorverkoop van de goederen door de klant voordat de totale prijs en bijhorende bedragen volledig werden betaald, zal leiden tot de automatische overdracht aan CAMPRO van de vorderingen en rechten van de klant naar aanleiding van de voornoemde verkoop. De klant verbindt zich ertoe de nieuwe koper in te lichten over deze overdracht en op eerste verzoek van CAMPRO alle nodige informatie te verstrekken zodat CAMPRO de overgedragen vorderingen kan innen. In geval van faillissement of gerechtelijk akkoord of vereffening van de klant kunnen de goederen of, in geval van een doorverkoop, de prijs en bijhorende bedragen, door CAMPRO opgeëist worden overeenkomstig de toepasselijke wetten en voorschriften.

6. Bij rechtstreekse bestellingen van goederen (niet via webshop) zijn de facturen betaalbaar op hun vervaldag.

Bij gebreke aan betaling op deze vervaldag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan 10 % per jaar tot datum effectieve betaling. Er is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag tussen partijen bedongen en dit met een minimum van € 15.

Bij niet – betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft CAMPRO het onvoorwaardelijke recht alle bestellingen stil te leggen tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag. In voorkomend geval vervallen alle eventueel gemaakte afspraken m.b.t. leveringstermijnen. Het opschorten van bestellingen kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van CAMPRO de geleden schade onder de vorm van de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling (administratiekosten, etc.) te verhalen op de klant.

Het voorgaande onverminderd het recht van CAMPRO de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant wegens wanbetaling.

De bestellingen worden steeds gefactureerd aan de klant, namelijk aan de persoon die de offerte heeft ondertekend.

7. De koper wordt hierbij uitgesloten zich te beroepen opzichtens CAMPRO op de juridische figuur van de exceptie van niet-uitvoering.

De klant kan m.a.w. diens betalingsverbintenissen niet opschorten, om welke redenen ook. De klant kan zich m.a.w. niet verschuilen achter beweerdelijk vastgestelde gebreken in de levering om diens betalingsverbintenis op te schorten.

8. Ingeval van annulatie, vernietiging of geen uitvoering van de overeenkomst door toedoen van de klant is aan CAMPRO een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % van het totale offertebedrag met een minimum van € 125 en dit onder uitdrukkelijke mogelijkheid een hogere schade te eisen.

9. Indien de klant bij een externe partij een financiering wenst aan te gaan, dient de klant er voor te zorgen dat de modaliteiten hieromtrent stroken met de afspraken die de klant met CAMPRO heeft gemaakt. CAMPRO zal de gemaakte afspraken en algemene verkoopsvoorwaarden niet aanpassen in functie van de financiering van de klant.

10. Alle uitingen van CAMPRO op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

Door het plaatsen van een bestelling via de webshop aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Alle prijzen vermeldt op de website zijn exclusief BTW maar inclusief kosten van verpakking, kosten van vervoer en verzending tenzij anders vermeld.

11. Bij bestellingen van goederen via de webshop heeft de klant het recht binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering, af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder motivering. Het herroepingsrecht geldt niet voor klanten die goederen aankopen of bestemmen voor geheel of gedeeltelijk bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.

CAMPRO zal in geval van herroeping door de klant het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetalen aan de klant. De terugbetaling vindt onverwijld plaats vanaf CAMPRO de goederen terug heeft ontvangen. De oorspronkelijk gemaakte verzendkosten en/of transportkosten blijven wel verschuldigd. Net zoals de kosten en het risico verbonden aan het terugzenden ten laste van de klant blijven.

De klant dient binnen de 14 dagen, te rekenen vanaf de kennisgeving door de klant om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, de artikelen in onberispelijke staat, enkel na visuele inspectie, in de originele verpakking (met toebehoren en gebruiksaanwijzing) terug te bezorgen aan CAMPRO.

Goederen die specifiek voor de klant ontworpen zijn, worden niet teruggenomen. De klant kan zich in dat geval niet beroepen op het verzakingsrecht. Goederen die door hun aard of omvang niet kunnen worden teruggezonden zijn eveneens van het herroepingsrecht uitgesloten.

Artikelen die geïnstalleerd zijn geweest worden niet teruggenomen.

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de artikelen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen (bijvoorbeeld goederen die duidelijke sporen van gebruik vertonen).

12. CAMPRO staat in voor de fabrieksgarantie van het aan de klant geleverde goed en dit voor een termijn zoals door de fabrikant aangegeven. Om een beroep te doen op de garantie moet de klant de originele factuur voorleggen. Deze garantie geldt niet indien de klant tegenover CAMPRO in gebreke is, de klant de geleverde goederen zelf of door derden heeft laten repareren of bewerken, de geleverde artikelen door de klant aan abnormale weersomstandigheden zijn blootgestel en of/in strijd met de gebruiksaanwijzing.

13. CAMPRO is niet aansprakelijk voor de door haar verstrekte (technische) adviezen, drukfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekt technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de goederen.

Iedere aansprakelijkheid van CAMPRO is beperkt tot het daadwerkelijk betaald bedrag zoals vermeld op de desbetreffende verzonden factuur.

14. CAMPRO is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een niet-uitvoering die het gevolg is van gebeurtenissen die buiten de controle van CAMPRO vallen, zoals stakingen (o.a. stakingen bij leveranciers) lock-out, oorlog of oorlogsdreiging, terroristische handelingen, vijandigheden, oproer, embargo’s, handelingen of beperkingen van overheidsinstellingen, overmacht, brand, pandemie, transportbelemmering, toevoerschaarste (in het bijzonder grondstoffen) en, algemeen, alle gevallen van overmacht, zoals beschreven door de Belgische wet. CAMPRO wordt vrijgesteld van haar verplichting om een deel van een bestelling die nog niet werd uitgevoerd op de datum dat de overmacht zoals hierboven beschreven zich voordeed, uit te voeren.

15. CAMPRO heeft het recht om van de klant garanties voor betaling te eisen voordat er goederen worden geleverd, inclusief het recht om een bestelling te annuleren of te beëindigen in de volgende gevallen, waarbij deze lijst niet volledig is:

procedure van faillissement, reorganisatieplan met schuldeisers (zowel in der minnen als door een rechtbank beslist), en/of andere zaken die wijzen op een insolvabiliteit van de klant;

het niet naleven van de betaaldata;

geschil van welke aard ook tussen CAMPRO en de klant.

16. De eventuele nietigheid van één van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.

17. Alleen het vredegerecht te Gent, en/of de rechtbank van eerste aanleg of van koophandel te Gent zijn bevoegd om van geschillen en vorderingen in eerste aanleg kennis te nemen.

Het Belgisch recht is van toepassing.